We use cookies.

To make your experience the best it can be, we use cookies and similar technologies on our site. We need your permission to allow these technologies, which will maximise browsing experience. For more information on how we use cookies and how to change your cookie settings, please see our cookies and privacy policy.

X
CONTACT US

CONTACT US

Please complete this short form to get in touch with a member of our team and we will get back to you as soon as we can.

X
NEWSLETTER

NEWSLETTER

Sign up to our newsletter by completing the form below.

Header image for the current page WELSH - National Referral Support Service for The NHS Gender Incongruence Service for Children and Young People

Gwasanaeth Cymorth Atgyfeirio Cenedlaethol Ar Gyfer Gwasanaeth Anghydweddiad Rhywedd y GIG i Blant a Phobl Ifanc

English

Croeso i’r Gwasanaeth Cymorth Atgyfeirio Cenedlaethol a reolir gan Uned Gefnogaeth Comisiynu Arden a Dwyrain Canolbarth Fwyaf Lloegr y GIG.

Yma cewch wybodaeth bellach a dolenni at adnoddau defnyddiol.

Mae'r GIG yn datblygu gwasanaethau newydd i blant a phobl ifanc ag anghydweddiad rhywedd, ochr yn ochr â chau wedi’i reoli y Gwasanaeth Datblygu Hunaniaeth Rhywedd (GIDS) presennol wedi'i leoli yn Ymddiriedolaeth Sefydledig y GIG Tavistock a Portman erbyn mis Mawrth 2024.

I helpu hwyluso pontio llyfn i'r gwasanaethau newydd, mae Uned Gefnogaeth Comisiynu Arden a Dwyrain Canolbarth Fwyaf Lloegr y GIG yn darparu Gwasanaeth Cymorth Atgyfeirio Cenedlaethol. Byddwn yn cynnal y rhestr aros genedlaethol ar ran GIG Lloegr, GIG Cymru a'r darparwyr newydd o Wasanaethau Anghydweddiad Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc.

Byddwn yn rheoli'r rhestr aros genedlaethol ac yn trosglwyddo plant a phobl ifanc o'r rhestr aros i'r gwasanaethau newydd unwaith y maent wedi'u sefydlu, yn ôl trefn eu dyddiad cyfeirio gwreiddiol.
Ni allwn gynnig cyngor clinigol fel rhan o'n gwasanaeth, felly os oes angen help arnoch gan ddarparwr gofal iechyd hyfforddedig, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu'ch cyfeiriwr yn y lle cyntaf.

Cysylltu â ni
Os oes angen i chi roi gwybod i ni am newidiadau i'ch manylion cyfeirio, cysylltwch â ni yn agem.cyp-gnrss@nhs.net. Nid ydym yn gallu cynnig cyngor clinigol i blant neu bobl ifanc neu'u teuluoedd.

Adborth a chwynion
Os hoffech wneud cwyn ffurfiol am ein gwasanaeth, cysylltwch â agem.cyp-gnrss@nhs.net.
Am unrhyw gŵyn arall, gan gynnwys rai am y gwasanaethau newydd, ewch i dudalennau GIG Lloegr neu i dudalennau GIG Cymru.

Pontio gwasanaethau i ddarparwyr newydd

Mae GIG Lloegr wedi nodi cynlluniau am sut y bydd yn dechrau adeiladu gwasanaethau newydd sy'n cynnwys cynyddu nifer y clinigwyr sy'n gweithio ynddynt yn ogystal â chynyddu'r pwyslais ar ansawdd a phrofiad y claf. Gallwch ddarllen mwy am hyn ar wefan GIG Lloegr. 

I helpu hwyluso pontio llyfn i'r gwasanaethau newydd, mae Uned Gefnogaeth Comisiynu Arden a Dwyrain Canolbarth Fwyaf Lloegr y GIG (CSU) yn rheoli'r rhestr aros genedlaethol ar ran GIG Lloegr, GIG Cymru a'r darparwyr newydd.

Mae'r CSU bellach yn dal manylion cyfeirio pob plentyn a pherson ifanc a oedd wedi cael ei gyfeirio o'r blaen i'r gwasanaeth yn Ymddiriedolaeth GIG Tavistock a Portman, ac mae'r CSU yn derbyn tatgyfeiriadau newydd yn uniongyrchol gan gyfeirwyr. Byddwn yn anfon eich atgyfeiriad at un o'r darparwyr newydd unwaith y maent yn weithredol a phan fyddwch wedi cyrraedd brig y rhestr aros; tua 3 mis cyn y bwriadir eich gweld. Bryd hynny byddwch yn cael eich gofyn pa ddarparwr y byddech yn well gennych ei weld. Bydd y dewisiadau sydd ar gael yn cynyddu dros amser. Bydd pob darparwr yn darparu gwasanaethau yn yr un ffordd, gan weithio i un fanyleb gwasanaeth GIG a model clinigol.


Llythyrau rhestr aros

Drwy gydol mis Awst a mis Medi, mae llythyrau’n cael eu hanfon i rieni plant 15 oed ac iau, ac at bobl ifanc 16 oed a hŷn, sydd ar y rhestr aros. Bydd y llythyrau yn cadarnhau bod eu hatgyfeiriad bellach yn cael ei gadw gan Uned Gefnogaeth Comisiynu Arden a Dwyrain Canolbarth Fwyaf Lloegr y GIG, yn ogystal â darparu gwybodaeth am y camau nesaf, y manylion atgyfeirio a gedwir, a sut i gael cymorth tra ar y rhestr aros.

Pobl ifanc 17 oed a hŷn fydd y cyntaf i dderbyn llythyr, wedi hynny fydd grwpiau oedran eraill yn dilyn yn fuan. Rydym yn rhagweld y bydd yn cymeryd 4-6 wythnos i bawb dderbyn llythyr gan GIG Lloegr.

Os ydych yn credu eich bod ar y rhestr aros a heb dderbyn llythyr erbyn dydd Gwener 30fed Medi 2023, cysylltwch â agem.cyp-gnrss@nhs.net


Ffurflen Crynodeb Profiad Rhywedd (GES)

Os ydych chi'n dal i aros am eich apwyntiad cyntaf, dros y misoedd nesaf byddwn yn gofyn ichi lenwi’r Crynodeb Profiad Rhywedd (GES). Diben y ffurflen hon yw helpu i atal unrhyw oedi diangen wrth gynnig apwyntiad cyntaf.

Gall y broses o lenwi’r GES hefyd eich helpu i feddwl am unrhyw anghenion cymorth ychwanegol y gallai fod gennych. I helpu gyda hyn, byddwn yn anfon copi o'r GES wedi'i llenwi at eich meddyg teulu. Bydd hyn yn eu galluogi nhw i'ch cefnogi'n lleol, os oes angen, tra byddwch ar y rhestr aros.

Sut ydw i'n llenwi'r GES?
Mae tair gwahanol ffordd o lenwi'r GES:

 • Ar-lein (hon yw’r ffordd o ddewis, os oes modd) - byddwn yn anfon dolen uniongyrchol atoch yn y misoedd i ddod
 • Pan fyddwn yn cysylltu â chi, bydd gennych chi’r dewis o lenwi fersiwn papur os yw hyn yn well gennych
 • Os oes angen help arnoch i lenwi'r GES, bydd gwasanaeth ffôn ar gael

Er nad yw'n orfodol llenwi GES, gallai anfon gwybodaeth fwy cyfoes helpu i osgoi unrhyw oedi wrth gynnig apwyntiad cyntaf ichi ac wrth ddechrau eich asesiad yn y gwasanaeth. Ni fydd yr wybodaeth rydych yn ei darparu drwy'r GES yn effeithio ar eich lle ar y rhestr aros, oni bai eich bod yn dweud wrthym eich bod am adael y rhestr aros.

 

Gwasanaeth Adolygu a Chanllawiau Cyfeirio

I helpu sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi tra maent ar y rhestr aros, mae GIG Lloegr wedi comisiynu darparwr GIG profiadol o wasanaethau plant a phobl ifanc a gwasanaethau anghydweddiad rhywedd i adolygu pob atgyfeiriad ac i argymell rhai camau gweithredu lleol y gallai'r cyfeirwyr fod eisiau eu cyflawni ar gyfer eu cleifion. Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu gan Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Swydd Nottingham.

Bydd clinigwyr profiadol yn adolygu’ch manylion atgyfeirio gan gynnwys eich GES. Os yw'n briodol, gallant wneud rhai argymhellion i'ch cyfeiriwr ynglŷn â sut y gellid eich cefnogi gan wasanaethau lleol ychwanegol tra byddwch yn aros am eich apwyntiad cyntaf.

Ni fydd unrhyw argymhellion a wneir gan y gwasanaeth adolygu a chanllawiau cyfeirio yn effeithio ar eich lle ar y rhestr aros.

 

Y Rhestr Aros

Mae plant a phobl ifanc yn cael eu gweld yn ôl trefn eu dyddiad cyfeirio gwreiddiol. Peidiwch â chysylltu ag Ymddiriedolaeth GIG Tavistock a Portman (a oedd yn rheoli'r gwasanaeth blaenorol) na unrhyw un o'r darparwyr newydd ynglŷn â'ch atgyfeiriad neu am eich amser ar y rhestr aros gan na fydd ganddynt yr wybodaeth hon.

Unwaith y bydd y gwasanaethau newydd yn dechrau gweld cleifion, byddwn yn diweddaru'r adran hon.

Yn anffodus, mae'r amseroedd aros yn hir ar gyfer y gwasanaethau anghydweddiad rhywedd i blant a phobl ifanc. Mae GIG Lloegr yn adeiladu ac yn ehangu gwasanaethau er mwyn lleihau'r amseroedd aros dros amser, ond yn y tymor cyntaf bydd amseroedd aros yn parhau i fod yn hir.

 

Lle i gael cefnogaeth tra byddwch yn aros

Mae plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn cael eu hannog yn gryf i beidio â chael hormonau sy'n atal afiechyd neu'n cadarnhau rhyw o ffynonellau heb eu rheoleiddio neu gan ddarparwyr ar-lein nad ydynt wedi'u rheoleiddio gan gyrff rheoleiddio'r DU.

Rydym yn gwybod y gall amseroedd aros hir achosi pryder a gofid yn ddealladwy i bobl ifanc a theuluoedd.

Os ydych yn ofidus, gofynnwch i'ch meddyg teulu i'ch cyfeirio at y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Lleol Plant a’r Glasoed (CYPMHS), sydd hefyd yn adnabyddus fel Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS). Efallai y bydd CYPMHS / CAMHS yn gallu cynnig cefnogaeth tra eich bod yn aros am eich apwyntiad cyntaf gyda'r Gwasanaethau Anghydweddiad Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc.

Rydym wedi casglu rhai adnoddau ychwanegol a allai ddarparu cefnogaeth isod:

 • GIG - Byw'n Iach
  Mae tudalennau Byw'n Iach y GIG yn darparu cyngor i arddegau sy'n ddryslyd am eu hunaniaeth rywedd.

 • Mae Pob Meddwl yn Bwysig
  Mae Pob Meddwl yn Bwysig yn darparu cefnogaeth, gan gynnwys awgrymiadau ar sut i wella eich llesiant meddyliol.

 • Meddyliau Ifanc
  Mae gan Meddyliau Ifanc amrywiaeth eang o adnoddau ar eu gwefan, yn ogystal â darparu gwasanaethau argyfwng penodol.
  Mae'r Negesydd Arfyfwng Meddyliau Ifanc yn darparu cefnogaeth argyfwng am ddim bob diwrnod o'r wythnos, ar unrhyw adeg, dydd neu nos. Does dim ond angen i chi anfon neges destun YM i 85258. Mae'r holl negeseuon yn cael eu hateb gan wirfoddolwyr hyfforddedig, gyda chefnogaeth gan oruchwylwyr clinigol profiadol.

 • Papyrus
  Mae Papyrus (Atal Hunanladdiad Pobl Ifanc) yn darparu cyngor a chefnogaeth i bobl ifanc sy'n teimlo fel pe baent eisiau cymryd eu bywydau eu hunain, ac mae'r holl gyngor yn gyfrinachol. Gallwch:
  • ffonio eu llinell gymorth, HOPELineUK, ar 0800 068 41 41
  • anfon neges destun atynt ar 07786 209 687.

 • MindEd
  Mae MindEd yn adnodd addysgol am ddim ar iechyd meddwl plant, pobl ifanc, oedolion a phobl hŷn.
 • Y Samariaid
  Mae'r Samariaid yn sefydliad y gallwch ffonio ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. Byddant yn eich helpu ac yn gwrando ar sut rydych chi'n teimlo. Gallwch:
 • SHOUT
  Mae SHOUT yn darparu cefnogaeth drwy negeseuon testun am ddim, yn gyfrinachol, 24/7 yn y DU i unrhyw un sy'n cael trafferth i ymdopi ac unrhyw un mewn argyfwng. Gallwch anfon neges destun 'SHOUT' i 85258. Mae'r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim ar yr holl rwydweithiau ffonau symudol mawr.

 • ChildLine
  Mae ChildLine yn darparu gwasanaeth cwnsela ffôn cyfrinachol i unrhyw blentyn sydd â phroblem. Mae'n cysuro, yn cynghori, ac yn diogelu. Gallwch:
 • The Mix
  Mae The Mix yn darparu llinell gymorth ffôn gyfrinachol am ddim a gwasanaeth ar-lein sy'n anelu at ddod o hyd i'r cymorth gorau i bobl ifanc, beth bynnag yw'r broblem. Gallwch:
 • RCPSYCH
  Mae'r Coleg Brenhinol Seiciatryddion hefyd â gwybodaeth i bobl ifanc, rhieni a gofalwyr am iechyd meddwl pobl ifanc

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am gymorth i blant a phobl ifanc ar nhs.uk.

 

Lle i gael help brys

Os yw'n argyfwng neu os oes angen help brys arnoch:

 • Os ydych chi neu rywun arall mewn perygl, ffoniwch 999 neu ewch i Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys nawr

Os ydych chi neu rywun annwyl yn cael trafferth ac yn wynebu argyfwng iechyd meddwl, gallwch ffonio llinell gymorth brys iechyd meddwl eich GIG lleol ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos.

Dod o hyd i linell gymorth brys iechyd meddwl eich GIG lleol. Os ydych yn byw yng Nghymru cliciwch yma am GIG 111 Cymru.

Os oes angen cefnogaeth frys arnoch ond nad ydych eisiau mynd i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys neu ffonio 999, gallwch:

 • ffonio’r Samariaid ar y rhif rhadffonffôn 116 123 – maent ar agor bob amser ac yno i wrando
 • gysylltu â'ch meddygfa a gofynnwch am apwyntiad brys
 • gysylltu â GIG 111. Ar gyfer GIG 111 Cymru
 • gysylltu â'ch tîm argyfwng lleol (CRHT), os ydych dan eu gofal
 • Os ydych yn 19 oed neu'n iau, gallwch hefyd ffonio 0800 1111 i siarad â Childline. Ni fydd y rhif yn ymddangos ar eich bil ffôn.

Os ydych eisiau helpu rhywun arall, edrychwch ar y dudalen ar wefan Mind am Sut y gall ffrindiau a theulu helpu? a Sut i gael help mewn argyfwng.

 

Gwneud atgyfeiriad

Mae Uned Gefnogaeth Comisiynu Arden a Dwyrain Canolbarth Fwyaf Lloegr y GIG yn rheoli'r holl gyfeiriadau at Wasanaethau Anghydweddiad Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc y GIG ar ran GIG Lloegr a'r darparwyr newydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut i wneud atgyfeiriad, cysylltwch ag agem.cyp-gnrss@nhs.net gydag unrhyw ymholiadau.

Peidiwch â chysylltu ag Ymddiriedolaeth Sefydliad y Tavistock a Portman yn y GIG am unrhyw ymholiadau am gyfeiriadau blaenorol neu newydd.

Pwy i'w gyfeirio?
Gellir cyfeirio plant a phobl ifanc hyd at 16 oed â nodweddion o anghydweddiad rhywedd fel y'u disgrifiwyd ym manyleb gwasanaeth GIG Lloegr i'r gwasanaeth hwn. Ni ellir derbyn hunan gyfeiriadau o dan unrhyw amgylchiadau.

Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflenni cyfeirio ac asesu risg isod ac anfonwch nhw at y Gwasanaeth Cefnogaeth Cyfeirio Cenedlaethol Anghydweddiad Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc yn agem.cyp-gnrss@nhs.net.

Ar gyfer pobl ifanc 17 oed ac yn hŷn, efallai y byddwch eisiau ystyried a yw atgyfeirio at Glinig Anawsterau Rhyw Oedolion yn briodol. Mae'r gwasanaeth oedolion yn derbyn atgyfeiriadau o 17 oed ymlaen, er bod yr amseroedd aros i'r gwasanaeth oedolion hefyd yn hir ar hyn o bryd. Bydd unrhyw un sy'n dymuno trosglwyddo eu hatgyfeiriad i wasanaethau oedolion yn cael eu dyddiad cyfeirio gwreiddiol yn cael ei anrhydeddu. Dylai atgyfeiriadau i glinig oedolion gael eu gwneud yn uniongyrchol i'r darparwr perthnasol.

Ar gyfarwyddyd GIG Cymru, dim ond atgyfeiriadau gan dimau iechyd meddwl plant a phobl ifanc a wneir yng Nghymru a fydd yn cael eu derbyn os oes ganddynt gymeradwyaeth flaenorol gan Wasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru.

Cyngor i gyfeirwyr
Gofynnir i chi ystyried yn ofalus pa mor briodol yw atgyfeiriad gan ddefnyddio'r canllawiau isod ac ar y ffurflen cyn gwneud atgyfeiriad. Nid yw pawb sy'n uniaethu â rhyw gwahanol i'w rhyw geni, neu y mae eu mynegiant rhyw yn wahanol i'r hyn y byddai eraill yn disgwyl ohonynt, yn gorfod cael eu gweld gan arbenigwr rhyw.

Mae galw mawr am y gwasanaethau arbenigol hyn ac amseroedd aros hir am apwyntiad cyntaf.

Rhaid i'r proffesiynol sy'n cyfeirio drafod yr atgyfeiriad â'r teulu / gofalwr y plentyn / person ifanc er mwyn darparu gwybodaeth gyfeirio fanwl a chael eu cytundeb.

Mae'r cyfrifoldeb clinigol yn parhau gyda'r atgyfeiriwr a'r rhwydwaith proffesiynol lleol nes y gwelir y claf gan Wasanaethau Anghydweddiad Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc.

Cyngor ar gwblhau'r ffurflen
Mae'r ffurflen gyfeirio yn gofyn am fanylion am wahanol agweddau ar fywyd y plentyn neu'r person ifanc. Dylai cyfeirwyr ddarparu cymaint o wybodaeth â phosibl cyn gynted â phosibl. Y rhesymau mwyaf cyffredin dros ofyn am wybodaeth bellach gan yr atgyfeiriwr yw:

 • Egluro beth y mae'r person ifanc / teulu yn ei geisio gan Wasanaethau Anghydweddiad Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc
 • Deall hanes rhyw manwl: pryd nodwyd yr anghydweddiad yn gyntaf, sut ymatebwyd iddo, unrhyw drawsnewid cymdeithasol (e.e. newidiadau mewn enwau personol, enw, ymddangosiad), hyd yr amser yn byw yn y rôl, ac ati.
 • Sicrhau bod y teulu / gofalwr / gwarcheidwad yn rhoi eu caniatâd
 • Nodi pa wasanaethau eraill, a phwy o'r gwasanaethau hynny sydd hefyd yn rhan o'r broses
 • Egluro hanes teuluol a datblygiadol
 • Deall pwy fydd yn rhoi mewnbwn gyda'r person ifanc a'r teulu hwn tra byddant yn aros i gael eu gweld gan Wasanaethau Anghydweddiad Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc (e.e. cynllun gofal)
 • Mae risg wedi'i nodi heb gynllun gofal
 • Mae'r risg yn aneglur

I'n helpu i ddelio'n effeithiol ac yn effeithlon â chyfeiriadau, ni fydd yr atgyfeiriadau canlynol yn cael eu derbyn:

 • Atgyfeiriadau ysgrifenedig â llaw
 • Atgyfeiriadau a wnaed heb ddefnyddio'r ffurflen gyfeirio
 • Gydag atgyfeiriadau i bobl ifanc dan 16 oed lle nad yw caniatâd rhiant yn bresennol mae'n ddoeth i glinigwyr archwilio gyda'r person ifanc y rhesymau pam nad ydyn nhw eisiau i'w rhieni / gwarcheidwad gymryd rhan yn yr at i wasanaeth arbenigol. Dylent geisio meithrin perthynas therapiwtig â'r person ifanc i archwilio hyn. Mae'n bwysig bod gan bobl ifanc gefnogaeth oedolion ar gyfer atgyfeiriad i wasanaeth anghydweddiad rhywedd ac i fynychu unrhyw apwyntiadau yn y dyfodol. Fel gydag unrhyw gyfeiriad arall i wasanaeth clinigol, pan fo'r claf o dan yr oedran cyfreithiol o gymhwysedd tybiedig i gytuno, os ydyn nhw'n dal eisiau mynd ymlaen heb wybodaeth neu ganiatâd eu rhieni neu ofalwyr, cynghorir meddygon teulu a chlinigwyr i ystyried canllawiau Gillick a Fraser. Mae'r wybodaeth ganlynol yn edrych ar sut y gellir rhoi hyn ar waith mewn ymarfer. 
 • Atgyfeiriadau lle nodwyd mai'r person ifanc yw'r unig berson i'w gysylltu, ond y cyswllt a roddwyd yw cyfeiriad post y rhiant / gofalwr.
 • Hunan atgyfeiriadau gan bobl ifanc neu deuluoedd

Efallai y bydd cyfeirwyr yn canfod bod y ffurflen gyfeirio ei hun yn adnodd defnyddiol wrth ystyried sut i fynd i’r afael â phlant a phobl ifanc am eu rhyw yn eich sgyrsiau.

Ôl-ddyddio atgyfeiriadau
Sylwer, oni bai bod gwall gweinyddol clir wedi'i wneud gennym, ni fydd atgyfeiriadau’n cael eu dyddio'n ôl. Mae hyn i sicrhau tegwch ar gyfer pob person ifanc a atgyfeirir at Wasanaethau Anghydweddiad Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc, gan gynnwys y rhai sydd eisoes ar y rhestr aros.

Risg a diogelwch
Mae plant a phobl ifanc sy'n profi anghydweddiad rhywedd neu anawsterau rhywedd yn grŵp bregus ac efallai y byddant yn profi digwyddiadau mwy cyffredin o faterion iechyd meddwl sy'n digwydd ar yr un pryd. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol bod amseroedd aros hir ar hyn o bryd ar gyfer Gwasanaethau Anghydweddiad Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc, ac efallai y bydd pobl ifanc angen cefnogaeth ychwanegol gyda gofid rhyw a materion eraill yn ystod yr aros. Argymhellir yn gryf bod cynlluniau'n cael eu llunio gan y cyfeiriwr a'r rhwydwaith proffesiynol lleol er mwyn sicrhau bod anghenion y person ifanc yn cael eu diwallu yn y cyfamser ac yn cael eu cyfathrebu'n glir ar y ffurflen gyfeirio.

Mae plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn cael eu hannog yn gryf i beidio â chael hormonau atal y glasoed neu hormonau cadarnhau'r rhyw o ffynonellau na reoleiddir neu o ddarparwyr ar-lein nad ydynt wedi'u rheoleiddio gan gyrff rheoleiddio'r DU. Mewn achosion o'r fath, cynghorir meddygon teulu a gweithwyr iechyd lleol i ystyried pa brotocolau diogelu a allai fod yn briodol ar gyfer amgylchiadau ehangach y plentyn unigol neu'r person ifanc unigol gan gynnwys y graddau y mae'r rhieni / gofalwyr yn gallu amddiffyn neu ddiogelu'r plentyn neu'r person ifanc. Efallai y bydd angen gweithdrefnau diogelu waeth beth yw ymdrechion a bwriadau gorau'r rhieni / gofalwyr i leihau risg niwed. Dylid cychwyn protocolau diogelu yn syth lle mae'r plentyn neu'r person ifanc mewn perygl o niwed difrifol, ar unwaith. Byddai hefyd yn bwysig i'r meddyg teulu neu'r gweithiwr iechyd lleol archwilio pa gyrff rheoleiddio y byddai angen eu hysbysu os yw gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi'u cofrestru gyda chorff proffesiynol y DU yn rhagnodi meddyginiaeth yn groes i brotocolau'r GIG.

Lawrlwythwch y ffurflen gyfeirio a'r ffurflen asesu risg
Cadwch gopi lleol o'r ffurflen gyfeirio cyn ei chwblhau. Gallwch gadw'r ffurflen hon a dod yn ôl ati’n ddiweddarach i'w chwblhau os oes angen i chi gasglu gwybodaeth bellach.


Ar gyfer yr holl gyfeiriadau, cwblhewch hefyd y ffurflen asesu risg ar wahân a'i hanfon gyda'r ffurflen gyfeirio at y cyfeiriad e-bost uchod.

Canllawiau pellach i weithwyr gofal iechyd proffesiynol

Sut ydw i'n diweddaru fy manylion (e-bost, cyfeiriad, ac ati)?
Os yw eich amgylchiadau wedi newid, cysylltwch â ni drwy e-bost yn agem.cyp-gnrss@nhs.net ac fe allwn ddiweddaru'r wybodaeth ar ein system.

Os yw eich cyfeiriad e-bost wedi newid, cysylltwch â ni yn agem.cyp-gnrss@nhs.net.


Pam mae'r holl newidiadau hyn yn cael eu gwneud i wasanaethau Anghydweddiad Rhywedd CYP?

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae'r gwasanaeth blaenorol a reolwyd gan Sefydliad GIG Tavistock a Portman wedi cael trafferth ymdopi â nifer y bobl ifanc sy'n cael eu hatgyfeirio at y gwasanaeth. Mae hyn wedi arwain at amseroedd aros hir sydd wedi cynyddu'r pryder a'r gofid y mae pobl ifanc a'u teuluoedd yn ei deimlo. I ddelio â'r broblem hon, mae'r GIG yng Nghymru a Lloegr yn gwneud nifer o newidiadau pwysig.

Mae gwybodaeth bellach am y newidiadau i'w gweld ar wefan Comisiynu'r GIG » Cyflwyno cyngor o'r Adolygiad Cass (england.nhs.uk) ac yn Yr Adolygiad Cass – Adolygiad Annibynnol o Wasanaethau Hunaniaeth Rhyw i Blant a Phobl Ifanc.


A allwch chi ddweud wrthyf ble rwyf ar y rhestr aros a faint o amser fydd rhaid i mi aros i gael fy ngweld?
Yn anffodus, nid ydym yn gallu darparu gwybodaeth unigol am eich lleoliad ar y rhestr aros. Mae gennym eich gwybodaeth atgyfeirio ar ffeil, ond gan fod y Gwasanaethau Anghydweddiad Rhywedd newydd i Blant a Phobl Ifanc yn dal i sefydlu eu gwasanaethau mae'n anodd rhoi dyddiad cywir ar hyn o bryd. 


A all fy mhlentyn gael ei weld yn gynt?
Bydd cleifion yn cael eu gweld yn ôl trefn y dyddiad, gyda'r rhai sydd wedi aros y hiraf yn cael eu gweld yn gyntaf. Mae hyn er mwyn bod yn deg i bob claf ar y rhestr aros. Os oes angen cymorth arnoch am ofid, siaradwch â'ch meddyg teulu neu'ch cyfeiriwr a allai eich hatgyfeirio at Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc.

Mae grwpiau cymorth pellach i'w gweld ar y dudalen o'r enw "Lle i gael cymorth tra byddwch chi’n aros"


Beth os byddaf yn troi'n 17 oed tra byddaf ar eich rhestr aros?
Os byddwch yn cyrraedd 17 oed tra byddwch ar y rhestr aros hon, byddwn yn anfon llythyr atoch chi a'ch cyfeiriwr yn cadarnhau y bydd eich cyfeiriad at y Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc yn cau, ac yn eich cynghori i drafod â'ch meddyg teulu a yw cyfeiriad at Glinig Anghydweddiad Rhywedd i Oedolion yn addas i chi. Os byddwch yn penderfynu ceisio cael cyfeiriad at glinig oedolion, dylai'ch meddyg teulu wneud y cyfeiriad i’r clinig o'ch dewis, a bydd y Clinig Anghydweddiad Rhywedd i Oedolion yn parchu eich dyddiad cyfeiriad gwreiddiol, ac yn ystyried yr amser yr ydych wedi aros o fewn Gwasanaethau Anghydweddiad Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc.


Dyw'r Crynodeb Profiad Rhyw (GES) ddim wedi dod eto - a ddylwn i gysylltu â chi?
Rydym yn prosesu atgyfeiriadau yn ôl trefn y dyddiad ac yn ysgrifennu at gleifion i gwblhau'r GES.

Peidiwch â chysylltu â ni:

 • Os ydych wedi derbyn llythyr gennym ac rydych yn iau na 17 oed ac mae eich cyfeiriad e-bost yn cyfateb i'r hyn sydd yn y llythyr a dderbyniwyd gennych. Yn yr achos hwn byddwn yn cysylltu â chi erbyn 31 Hydref 2023 ar y diweddaraf i gwblhau'r GES.

Cysylltwch â ni os:

 • Nid ydych wedi derbyn llythyr gennym erbyn 31 Hydref 2023
 • Nid yw eich cyfeiriad e-bost yn cyfateb i'r hyn sydd yn y llythyr a dderbyniwyd gennych

Bydd y GES yn cael ei hanfon atoch drwy e-bost er mwyn i chi ei chwblhau ar-lein yn ein system. Os ydych yn ei chael hi'n anodd neu angen help i'w chwblhau, yna cysylltwch â ni yn agem.cyp-gnrss@nhs.net. Bydd y tîm yn gallu anfon y GES atoch mewn fformat electronig i'w chwblhau ar eich cyfrifiadur neu fersiwn papur neu i drefnu apwyntiad i gwblhau'r GES gydag un o'n tîm.


A yw'n orfodol cwblhau'r GES?
Er nad yw'n orfodol cwblhau'r GES, gall anfon gwybodaeth fwy diweddar helpu i osgoi unrhyw oedi wrth brosesu eich asesiad.


Nid wyf bellach am gael fy ngweld gan Wasanaethau Anghydweddiad Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc, beth ydw i'n ei wneud?
Os nad ydych bellach am gael eich gweld gan Wasanaethau Anghydweddiad Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc, yna cysylltwch â ni yn agem.cyp-gnrss@nhs.net i wneud cais i gael eich tynnu o'r rhestr.


Beth sy'n digwydd os byddaf yn newid fy meddwl ar ôl dod i ffwrdd o'r rhestr?
Byddwn yn gofyn am gyfeiriad newydd gan eich meddyg teulu, a bydd eich dyddiad cyfeirio yn cael ei gofnodi fel dyddiad y cyfeiriad newydd.


A yw'n ddiogel cymryd meddyginiaethau atal y glasoed neu hormonau cyn symud i'r gwasanaeth newydd?
Na. Gall meddyginiaethau heb eu rheoleiddo achosi sgil-effeithiau posibl sy'n beryglus yn y tymor byr a’r tymor hir; a hyd yn oed gall meddyginiaethau presgripsiwn fod yn beryglus oni bai eu bod yn cael eu rhoi yn unol â chyngor gweithiwr gofal iechyd profiadol sydd wedi'i hyfforddi'n briodol.

Ar hyn o bryd, mae'r GIG yn cynnig fod hormones ataledig i faplentyn (pwysau ymosod ar ddodrefn ystyried rhyw) fel ymateb i anghysondeb rhywiol yn ddi-dor ar gael drwy'r GIG, heblaw mewn fframwaith ymchwil ffurfiol oherwydd yr dystiolaeth gyfyngedig am risgiau, manteision ac niwed.

Mae plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn cael eu hannog yn gryf i beidio â chael hormonau atal y glasoed neu hormonau sy'n cadarnhau rhyw oddi wrth ffynonellau heb eu rheoleiddio (megis y rhyngrwyd) neu gan ddarparwyr ar-lein nad ydynt yn cael eu rheoli gan reoleiddwyr iechyd y DU (y Comisiwn Ansawdd Gofal yn Lloegr neu Gomisiwn Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru). Mewn achosion o'r fath, gall meddygon teulu ddod i’r casgliad bod gweithdrefnau diogelu’n angenrheidiol.

Os oes angen i chi roi gwybod i ni am newidiadau i'ch manylion cyfeirio, cysylltwch â ni yn agem.cyp-gnrss@nhs.net.

Ni allwn gynnig cyngor clinigol i blant, pobl ifanc na'u teuluoedd a Os oes angen cymorth ac esboniad, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu wasanaethau GIG lleol eraill.

 

Os oes argyfwng neu os ydych chi angen cymorth brys:

Os rydych chi neu rywun arall mewn perygl, ffoniwch 999 neu ewch i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys (A&E).

 

Adolygwyd y dudalen ddiwethaf: 8 Awst 2023